Tryggt vid sjukdom eller olycka

Om du råkar ut för en allvarlig skada eller sjukdom kan din ekonomi påverkas mycket negativt. I värsta fall kanske du inte har råd att bo kvar, eller så måste du avstå från annat som känns viktigt. Med vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ekonomiskt stöd om du skulle drabbas.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen fungerar delvis som Olycksfallsförsäkringen. Du får ersättning när ett olycksfall leder till kroppsskada. Dessutom får du ersättning för medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet på grund av sjukdom.

- Invaliditetsersättning kan betalas ut från flera håll (gäller ej kostnader).
- Försäkringen gäller dygnet runt.
- Kostnadsersättning på grund av olycksfall.
- Engångsbelopp vid medicinsk invaliditet på grund av olycksfall eller sjukdom.
- Ersättning för ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall.
- Krishjälp ingår.
- Ersättning för merkostnader som resor, läkarvård och kläder.
- Betala månadsvis via autogiro utan extra kostnad.


Medicinsk invaliditet:

Om en skada har orsakat bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (inte tillfälliga besvär). 
Det handlar alltså inte om förmågan att skaffa sig inkomst. Hörselnedsättning är ett av flera exempel.


Ekonomisk invaliditet:

Om skadan har lett till att du inte kan arbeta som tidigare och därför drabbas av inkomstbortfall.

Kroppsskada på grund av olycksfall

Försäkringen kan ge ersättning om du skulle drabbas av en kroppsskada på grund av olycksfall. 
Om en olycksfallsskada skulle medföra bestående men så kan du få ersättning för invaliditet.

Läkarkostnader, tandvård, förstörda kläder och resor

Försäkringen kan också lämna ersättning för vissa kostnader i samband med olycksfallet, såsom läkekostnader, tandvård, förstörda kläder och resor. Även solsting, förfrysning och borreliasmitta genom fästingbett räknas som olycksfall i det här sammanhanget.

Behandling hos psykolog eller terapeut

Om du drabbas av ett traumatiskt tillstånd på grund av allvarlig olycksfallsskada, våldsbrott eller om närstående avlider kan du få ersättning för behandling hos psykolog eller psykoterapeut.

Nedsatt funktionsförmåga

Du får också ersättning för medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga) på grund av sjukdom som kan uppkomma under försäkringstiden.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss för telefonrådgivning på 0920-500 002. Vi går igenom din situation och föreslår ett försäkringsskydd som passar just dig.

Lämna in en hälsodeklaration

För att kunna teckna försäkringen på nivåer över 500 000 kr behöver du skicka in en hälsodeklaration som blir godkänd.

Ladda ner och skriv ut hälsodeklarationen här

Villkor

Det här är villkoren för Sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Du behöver ett program som kan läsa PDF-filer för att öppna dokumenten.